උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කවරෙකු බංකොලොත්තු වූ පුද්ගලයකු අසල තම භාණ්ඩ තිබෙනු දුටුවේ ද සෙසු අයට වඩා එය(ගැනීම)ට වඩාත් සුදුසු වන්නේ ඔහුමය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ