Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Sinuman ang magbinta ng Puno ng Palmerang pinapabunga,Ang magiging bunga nito ay para sa Taong nagbinta,maliban kong kasama ito sa kondisyon ng bumibili
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagpahintulot sa pagtinda ng mga [datiles na] `arīyah sa limang wasq o mababa sa limang wasq.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagpahintulot sa may-ari ng [datiles na] `arīyah na ipagbili ito ayon sa dami ng pagkahinog nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses