زیر شاخه ها

فهرست احادیث

«ای زن گرفتار و مصيبت زده، آیا طواف زيارت را انجام نداده است؟» گفته شد: بله انجام داده است. فرمود: «پس حرکت کن».
عربي انگلیسی فرانسوی