Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang ipinagbawal ko sa inyo ay iwasan ninyo at ang ipinag-utos ko sa inyo ay gampanan ninyo mula rito ang makakaya ninyo sapagkat napahamak lamang ang mga nauna sa inyo dahil sa dami ng mga tanong nila at pagsalungat nila sa mga propeta nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sugo ni Allah, ano po ang tingin mo kung may dumating na isang lalaking nagnanais na kunin ang ari-arian ko? Nagsabi siya: Huwag mong ibigay ang ari-arian mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses