උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමාගේ- අතට වඩා සුමුදු පට රෙද්දෙන් නිමවූ ඇඳුමක් හෝ පට රෙද්දක් හෝ මම ස්පර්ශ කොට නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ