උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

දරු ප්රසූතිය තහනම් කරන දෑ කිරි දී හදාවඩා ගැනීම ද තහනම් කරනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ