فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

اسلام پر پنځو (بنسټونو) جوړ شوی دی
عربي انګلیسي هسپانوي
او هغه څه چې رسول الله حرام کړي وي داسې دي لکه چې الله تعالی حرام کړي وي.
عربي انګلیسي هسپانوي