زیر شاخه ها

فهرست احادیث

اسلام بر پنج رکن بنا شده است
عربي انگلیسی اسپانیایی
و آنچه رسول الله حرام کرده مانند چیزی است که الله حرام کرده است.
عربي انگلیسی اسپانیایی
رسول الله صلى الله عليه وسلم از مكانی بلند به يكی از قلعه های مدينه نگاه كرد و فرمود: «آيا آنچه من می بينم شما هم می بينيد؟» گفتند: نه؛ فرمود: «من محل سقوط فتنه ها را مانند نزول قطرات باران در ميان خانه های شما می بينم».
عربي انگلیسی فرانسوی
در خواب ديدم که مسواک می زنم؛ دو نفر نزد من آمدند؛ يکی از دیگری بزرگ تر بود؛ مسواک را به کوچک تر دادم. به من گفته شد: آن را به بزرگ تر بده. پس مسواک را به آنکه بزرگ تر بود دادم.
عربي انگلیسی فرانسوی