زیر شاخه ها

فهرست احادیث

بنابراین مرا گواه نگیر که من بر ظلم گواهی نمی دهم.
عربي انگلیسی فرانسوی