زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هرکس حسن و حسین را دوست داشته باشد، درواقع مرا دوست داشته است و هرکس آنها را دشمن بدارد، درحقیقت با من دشمنی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
روزی رسول الله صلى الله عليه وسلم در آب گيری به نام «خُم» در ميان مکه و مدينه، به سخنرانی پرداخت و پس از حمد و ثنای الله، ما را پند و موعظه داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
فاطمه بخشی از وجود من است، هرکس او را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترین شما بعد از من، بهترین تان با خانواده ام می باشد. بنابراین عبدالرحمن بن عوف باغی را به مبلغ چهارصد هزار فروخت و مبلغ آن را بین همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی