Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Các ngươi đừng cầu xin hại thân mình, hại con cái mình và hại tài sản của mình, e là lời cầu xin lúc đó đúng vào khoảng khắc Allah chấp nhận làm các ngươi toại nguyện.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, xin Ngài hãy cứu 'Ayyaash bin Abu Rabi'ah. Lạy Allah, xin Ngài hãy cứu Salamah bin Husham. Lạy Allah, xin Ngài hãy cứu Al-Walid bin Al-Walid. Lạy Allah, xin Ngài cứu những người yếu thế trong đám những người có đức tin. Lạy Allah, xin Ngài trừng phạt bộ tộc Mudhar; lạy Alah, xin Ngài làm cho năm tháng của họ giống như năm tháng của Yusuf.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp