Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang panahon ay nakaikot na gaya ng anyo nito nang araw na nilikha ni Allāh ang mga langit at lupa. Ang taon ay labindalawang buwan, na mula sa mga ito ay may apat na bawal makipaglaban: tatlong magkakasunod: Dhulqa`dah, Dhulḥijjah, at Al-Muḥarram, at ang Rajab ng Muḍar
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakadalo ako kasama ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng pagdarasal sa Araw ng `Eid,Nagsimula siya sa pagdarasal bago ang pagsermon,na walang Azan At Iqamah,pagkatapos ay tumayo na nakasandal kay Bilal,Nag-utos siya ng Pagkatakot sa Allah,at nag-udyok ng pananampalataya sa Allah,at nangaral sa mga tao at nagpaalala sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hayaan mo silang dalawa ( sa paglalaro) O Abu Bakar,sapagkat ito ay araw ng Eid)), ang mga araw na ito, ay mga araw sa Minā
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses