Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

hindi mo pa napag-alam na ang Islam ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang paglikas ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang hajj ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ibinigay sa atin mula sa Mundo ang naibigay sa atin. Natakot na tayo na ang [gantimpala] sa mga magandang gawa natin ay minadali na sa atin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kuwento ng pagyao ni Az-Zubayr bin Al-`Awām, malugod si Allāh sa kanya, at ang pagbayad sa utang niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses