Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ayon kay Barra,Nagsabi siya;Ipinadala ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-si Khalid bin Waled sa mga nanahanan sa Yaman,upang mag-anyaya sa Islam,ngunithindi nilaito tinugunan,pagkatapos ay tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay ipinadala si Ali bin Abe Talib,at ipinag-utos niya sa kanya na pabalikin si Khalid at sinumang kasama niya,maliban sa isang lalaking na kasamahan ni Khalid na nagnais na sumanib kasama si Ali-malugod si Allah sa kanya-ay hayaan itong sumanib sa kanya,Nagsabi si Barra,kabilang ako sa sumanib sa kanya,At nang nakalapit na kami sa mga Tao,lumabas sila para sa amin,At nagdasal sa amin si Ali-malugod si Allah sa kanya-at pinalinya kami sa isang linya lamang,pagkatapos au nanguna siya sa amin,at binasa niya sa kanila ang sulat ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Hangang sa yumakap sa Islam ang lahat ng Hamdan,at (pagkatapos ay) Sumulat din si Ali-,malugod si Allah sa kanya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa pagyakap nila sa Islam,,At nang basahin ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang sulat tungkol sa pagyakap nila sa Islam,nagpakumbaba siya pagpatirapa,pagkatapos ay ini-angat niya ang kanyang ulo na nagsasabi; Ang Pangangalaga ay mapa sa Hamdan,Ang Pangangalaga ay mapa sa Hamdan,Sunun Al-Kubra,Ni Bayhaqie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu