Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang nagpaunang-bayad sa isang bagay ay magpaunang-bayad sa isang itinakdang takal at itinakdang timbang para sa itinakdang panahon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses