زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هرکس چیزی را پیش فروش می کند، باید آن را با پیمانه ای معلوم و وزنی معلوم تا مدتی معلوم پیش فروش نماید.
عربي انگلیسی فرانسوی