උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

තමන් වෙනුවෙන් දඬයම් නොකළා වූ එම දඬයම සඳහා උදව් නොකළා වූ දඬයමකින් ඉහ්රාම් ඇඳගත් කෙනෙකු අනුභව කිරීම.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ