උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

රාත්රිය මෙහි සිට උදා වී දහවල මෙහි සිට බැස යන විට උපවාසය රකින්නා උපවාසයෙන් මිදුණි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ