زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هرگاه شب از اين سمت - يعنی از سوی مشرق - نمايان شد و روز از اين طرف - يعنی از سمتِ مغرب - رفت، روزه دار بايد افطار کند.
عربي انگلیسی فرانسوی