උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

යමක් සම්බන්ධයෙන් අන්තිම කැමැත්ත පවසන්නට මුස්ලිම්වරයකුට යමක් තිබී, ඔහුගේ අන්තිම කැමැත්ත ඔහු ඉදිරියේ ලියනු ලැබීමෙන් තොරව රාත්රී දෙකක් ගත කිරීම සුදුස නොවන්නේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ