Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ano ang nagpapahiwalay sa kanila? Natatagpuan nilang katanggap-tanggap [katanggap-tanggap] sa Muhkamah [talatang ganap na maliwanag],at nasasawi sila sa mga Mutashabihat [talatang hindi lubhang maliwanag]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses