උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

ඔබලා ඔහුට අණ කරනු. ඔහු කතා කරත්වා හෙවණ ලබත්වා වාඩිවෙත්වා ඔහුගේ උපවාසය සම්පූර්ණ කරත්වා.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ