فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

څوک چې له تاسو څخه منکر (ناکاره کړنه) وګوري نو هغه دې بدله کړي ( منع دې کړي)
عربي انګلیسي هسپانوي