Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay bumili mula sa kanya ng isang kamelyo kaya tinimbang niya para roon at nilabisan ang bayad.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses