زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلی الله علیه وسلم یک ماه بعد از رکوع قنوت خواند و در آن علیه قبایلی از بنی سلیم دعا می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی