زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هرکس به دروغ وانمود کند از نعمتی برخوردار شده، مانند کسی است که پيراهن و شلواری دروغين به تن کرده (که اندازه اش نيست).
عربي انگلیسی فرانسوی