زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر مردی از بنی اسرائيل نمود که از فرد ديگری از بنی اسرائيل درخواست نمود هزار دينار به او قرض بدهد.
عربي انگلیسی فرانسوی