عن أبي أمامة صُدَيّ بن عجلان الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، فقال: « اتقوا الله وصلَّوا خَمْسَكُمْ، وصوموا شهركم، وأَدُّوا زكاة أموالِكم، وأطيعوا أُمَرَاءَكُمْ تدخلوا جنة ربكم ».
[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]
المزيــد ...

Ông Abu Umamah Sudai bin 'Ujlan Al-Bahili thuật lại: Tôi nghe được Thiên Sứ của Allah ﷺ thuyết giảng trong chuyến hành hương Hajj chia tay, Người nói: {Các ngươi hãy kính sợ Allah mà dâng lễ nguyên Salah năm lần bắt buộc, nhịn chay tháng bắt buộc của các ngươi, xuất Zakat từ tài sản của các ngươi và tuân lệnh lãnh đạo của các ngươi, các ngươi sẽ được vào Thiên Đàng của Thượng Đế của các ngươi}
Sahih (chính xác) - Do Al-Tirmizdi ghi

Giải thích

Đây là một trong những Hadith khuyến khích tín đồ Muslim hết lòng kính sợ Allah bằng cách thực thi theo sắc lệnh của Ngài và tránh xa mọi điều cấm của Ngài, Hadith được nói ra vào những ngày cuối đời của Thiên Sứ ﷺ lúc Người thuyết giảng trong cuộc Hành Hương Hajj chia tay, đó là bài thuyết giảng tuyệt vời, là lời di huấn bất hủ, Người đã dặn dò rất nhiều điều trong đó có câu: {Hỡi mọi người, hãy biết kính sợ Thượng Đế của các ngươi} Hadith tựa như câu Kinh: {Hỡi mọi người, hãy biết kính sợ Thượng Đế của các ngươi} (chương 4 - Al-Nisa: 1) Thiên Sứ đã ra lệnh ﷺ các tín đồ phải hết lòng kính sợ Allah bởi Ngài là Thượng Đế đã tạo hóa ra họ và đã ban đầy đủ cho họ biết bao là ân phước không thể kể hết. Và ông Abu Sa-'id Al-Khudri thuật lại: Có một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ ﷺ, nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, xin hãy cho tôi lời khuyên. Người bảo: {Cậu hãy hết lòng kính sợ Allah, điều đó sẽ mang lại cho cậu mọi điều tốt.} và Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Đa số người vào Thiên Đàng bằng lòng kính sợ và phẩm chất đạo đức tốt.} Câu: {dâng lễ nguyên Salah năm lần bắt buộc của các ngươi} nghĩa là hoàn thành năm lễ nguyện Salah bắt buộc ngày đêm, bởi Salah là điều được mang ra tính sổ đầu tiên vào Ngày Phán Xét. Câu: {nhịn chay tháng bắt buộc các ngươi} nghĩa là nhịn chay tháng Ramadan, điều này mang lại cho cộng đồng hưởng được biết bao là ân phước, công đức, ân huệ, được bình an khỏi Hỏa Ngục và biết bao ân phước khác. Câu: {xuất Zakah từ tài sản của các ngươi} nghĩa là hãy tự xuất khoảng nợ bắt buộc khi đến lúc chớ đừng keo kiệt. Trong Hadith chỉ đề cặp mỗi ba nền tảng của Islam, không đề cặp đến hành hương Hajj, bởi đây là ba nền tảng phải thực hiện thường xuyên mỗi ngày và mỗi năm. Câu {tuân lệnh lãnh đạo của các ngươi} nghĩa là nghe lời của thủ lĩnh, Hakim (giáo cả) thuộc những người lãnh đạo và 'Ulama (học giả Islam) ngoài trừ việc họ ra lệnh làm nghịch lệnh Allah thì không nghe lời họ. Bên cạnh đó, có Hadith khác được ghi lại: {Ta căn dặn các ngươi hãy kính sợ Allah, biết nghe lời và tuân lệnh (cấp lãnh đạo}, Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizdhi ghi lại và được Al-Albani xác thực là Sahih trong Mishkah Al-Masabih (1/185).

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Urdu tiếng Indonesia tiếng Bosnian tiếng Nga tiếng Bengali tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog tiếng Ấn Độ Sinhala Hausa Tamil
Xem nội dung bản dịch