عن أبي أمامة صُدَيّ بن عجلان الباهلي -رضي الله عنه- سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب في حجة الوداع، فقال: « اتقوا الله وصلَّوا خَمْسَكُمْ، وصوموا شهركم، وأَدُّوا زكاة أموالِكم، وأطيعوا أُمَرَاءَكُمْ تدخلوا جنة ربكم ».
[صحيح.] - [رواه الترمذي وأحمد.]
المزيــد ...

Ayon kay Umāmah Ṣudayy bin `Ajlān Al-Bāhilīy, malugod si Allāh sa kanya: “Narinig ko ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, na nagtatalumpati sa Ḥajj ng Pamamaalam at sinabi niya: Mangilag kayong magkasala kay Allāh, dasalin ninyo ang limang [dasal] ninyo, mag-ayuno kayo sa buwan [ng pag-aayuno] ninyo, ibigay ninyo ang zakāh ng mga yaman ninyo, tumalima kayo sa mga pinuno ninyo, papasok kayo sa Paraiso ng Panginoon ninyo."
Tumpak. - Isinaysay ito ni At-Tirmidhīy

Ang pagpapaliwanag

Ang ḥadīth na ito ay bahagi ng kabuuan ng mga ḥadīth na naglalaman ng paghimok sa pangingilag sa pagkakasala kay Allāh, pagkataas-taas Niya, sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga utos niya at pag-iwas sa mga sinaway Niya. Ang haditn na ito ay [sinabi] sa huling mga araw niya, ang pagpapala ang ang pangangalaga ay sumakanya, nang nagtalumpati siya sa mga tao sa Ḥajj ng Pamamaalam ng isang taimtim na talumpati. Nagtagubilin siya ng maraming tagubilin. PInaalalahanan niya sila ng karapatan nila at tungkulin nila. Bahagi ng kabuuan ng nasaad doon ay ang pangingilag sa pagkakasala (taqwā) kay Allāh yamang nagsabi siya: "O mga tao, mangilag kayong magkasala kay Allāh." Ito ay gaya ng sabi Niya, pagkataas-taas Niya: "O mga tao, mangilag kayong magkasala kay Allāh." (Qur'an 4:1). Inatasan ng Sugo, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ang lahat ng mga tao na mangilag magkasala sa Panginoon nila na lumikha sa kanila at nagkaloob sa kanila ng mga biyayang hindi mabibilang at hindi matataya. Sa ibang ḥadīth ayon kay Abū Sa`īd Al-Khudrīy, malugod si Allāh - pagkataas-taas Niya - sa kanya, ay sinabi niya: "May isang lalaking pumunta sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at nagsabi ito: O Sugo ni Allāh, tagubilinan mo po ako. Nagsabi siya: Kailangang magkaroon ka ng pangingilag sa pagkakasala kay Allāh sapagkat ito ay tagasaklaw ng bawat kabutihan." Sinabi pa ng Propeta,, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan: "Ang pinakamadalas na nagpapapasok sa mga tao sa Paraiso ay ang pangingilag magkasala kay Allāh at ang kagandahan ng asal." Ang sabi niya: "dasalin ninyo ang limang [dasal] ninyo" ay nangangahulugang: "dasalin ninyo ang limang dasal na isinatungkulin ni Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, sa Sugo Niya, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sapagkat tunay na ang unang tutuusin sa tao sa Araw ng Pagkabuhay ay ang pagdarasal niya. Ang sabi niya: "mag-ayuno kayo sa buwan [ng pag-aayuno] ninyo" ay nangangahulugang: ang buwan ng Ramaḍān. Iniugnay ito sa Kalipunang Islām dahil sa ibinubuhos sa kanila sa panahong ito na mga biyaya, awa, at kagandahang-loob gaya ng pagpapalaya ng mga alipin at masaganang ganimpala. Ang sabi niya: "ibigay ninyo ang zakāh ng mga yaman ninyo" ay nangangahulugang: ibigay ninyo ito sa mga karapat-dapat dito at huwang ninyong ipagmaramot ito. Nasaklawan ng ḥadīth ang tatlo sa mga saligan ng Islām, ngunit hindi binanggit nito ang ḥajj, dahil ang mga bagay na ito ay nauulit-ulit sa bawat araw at bawat taon at mabigat gampanan ang mga ito kaya itinangi niya ang mga ito sa atas at tagubilin. Ang sabi niya: "tumalima kayo sa mga pinuno ninyo" ay nangangahulugang: ang khalīfah, ang pinuno, at iba pa sa mga ito na mga numumuno, o ang tinutukoy ay ang mga pantas (`ulamā'), o ang higit na pangkalahatan: lahat ng nangangasiwa sa kapakanan mula sa mga kapakanan ninyo maging iyon man ay hari kahit pa man mapang-api, mapagmataas, at maging anuman, kabilang na ang mga gobernador niya o lahat ng mga kinatawan niya, ngunit walang pagtalima sa nilikha sa pagsuway sa Tagapaglikha. Sa ibang ḥadīth: "Itinatagubilin ko sa inyo ang pangingilag sa pagkakasala, ang pagdinig, at ang pagtalima..." Isinaysay ito nina Abū Dāwud at At-Tirmidhīy at itinuring na tumpak ito ni Shaykh Al-Albānīy sa Mishkāh Al-Masābīḥ (1/185).

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الهوسا
Paglalahad ng mga salin